لوگو سامانه
ثبت نام
دیدگاه فراگیران دوره
آموزش دوخت نیم بوت چرم زنانه
بازگشت به دوره
نمونه کارها
بازگشت به دوره
جزئیات دوره

آموزش دوخت نیم بوت چرم زنانه

نمونه ویدئو از دوره
مجازی
درباره جلسه
در این جلسه لوازم مورد نیاز که در این دوره لازم است گفته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به اموزش اندازهگیری پا برای تهیه قالب و شناخت قالب آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش شناخت زیره می پردازیم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه پسه زنی قالب آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه آموزش لس کپی و یا کفنی کردن قالب پرداخته می شود

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه آموزش طراحی خط تقارن پشت و جلو قالب پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه طراحی ومدل گیری قالب آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به طراحی مدل پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه اصلاحیات الگوی پشت نیم بوت آموزش داده می شود

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در ابن جلسه آموزش طراحی جلو نیم بوت آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش ساخت ماکت بوت پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش مونتاژ و برش پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش لویس (لویز)چرم می پردازیم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش کارکشی موقت پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش برش آستر پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش لب تا برای نیم بوتها بدون آز آموزش داده می شود

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۶ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه آموزش لبتا کردن قالب های آز دار آموزش داده می شود

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه لبتا قسمت پشت و مونتاژ زیپ آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه علامت گذاری و پانچ اموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۶ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
آموزش آستر کشی قسمت پشت در این جلسه آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه علامت گذاری و پانچ آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت دوسوزنه،اریب و ساقه دوزی پرداخته می شود

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۹ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت قسمت پشت (پایانی) پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش قدک گذاری پشت پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش پایانی پستایی سازی پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه طراحی بوت در چند مدل آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۶ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش لس کپی کف قالب پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه ساخت زیره اموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۶ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه ساخت کفی ونیم کفی آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه روکش کردن پاشنه آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش جا گذاری فنر پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۹ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این جلسه جا گذاری کش روی کفش آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۶ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه آموزش کارکشی سنتی مرحله اول و توضیح مختصری از کارکشی صنعتی گفته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه ساخت زیره، شستشو زیره و چسب زیره آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش جاگذاری زیره می پردازیم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش جاگذاری پاشنه می پردازیم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش پایانی نیم بوت پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه آموزش چسب زیدن زیه با حرارت گاز آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳ دقیقه

محتوای جلسه

نیم بوت چرم زنانه، نوعی کفش زنانه است که تا نیمه پا پوشیده می‌شود و در بالای پا به صورت بوتی شکل دارد. این نوع کفش معمولا از چرم طبیعی ساخته شده و در طراحی و ساخت آن از رنگ‌های مختلف، طرح‌ها و زیورآلات متنوعی استفاده می‌شود. نیم بوت چرم زنانه معمولا با شلوارهای بلند، ژین و یا لباس‌های مجلسی ست می‌شود و به دلیل طراحی زیبا و مناسب استفاده در محیط‌های مختلف، محبوبیت زیادی بین خانم‌ها دارد.

ابزارهای مورد نیاز دوخت نیم بوت چرم زنانه

چرم کفاشی

قالب کفش

زیره کفش

کانر و قیچی

چسب آهن

گازکارکشی

چکش

یراق کفش

درفش کفش دوزی

سمبه

مراحل آموزش دوخت نیم بوت چرم عبارتند از:

  1. آماده‌سازی الگوی بوت و برش چرم به اندازه‌ی مورد نیاز
  2. سوراخکاری برای دوخت دوتایی بخش‌های مختلف بوت با دوختن به هم، به کمک ماشین دوخت یا ابزار سوراخکاری
  3. دوخت بخش‌های مختلف بوت با استفاده از نخ چرمی و سوزن، به کمک ماشین دوخت یا با دست
  4. ساختن تکمیل کننده‌های بوت مانند کفشک، زیره و آستر
  5. نصب کفشک و زیره بر روی بوت با استفاده از چسب و دوخت
  6. نصب آستر داخل بوت با استفاده از چسب

لازم به ذکر است که آموزش دوخت بوت چرم به دلیل پیچیدگی فرآیند و نیاز به تجربه، بهتر است توسط یک استاد مجرب یا مربی حرفه‌ای صورت گیرد.

مخاطبین دوره نیم بوت چرم زنانه با دست:

کلیه خانم های نوجوان و جوان علاقه مند حوزه چرم دوزی با دست

علاقه مندان به راه اندازی کسب و کارهای خانگی

آموزش دوخت نیم بوت چرم زنانه برای افرادی که به دوخت و صنعت چرم علاقه‌مندند و می‌خواهند مهارت‌های دوخت بوت را یاد بگیرند مناسب است. همچنین، این آموزش برای افرادی که به دنبال ساخت بوت‌های شخصی با طرح و سبک دلخواهشان هستند، مفید است. علاوه بر این، اگر شما به دنبال شروع کار کردن در زمینه دوخت بوت‌های چرمی هستید، آموزش دوخت نیم بوت چرم زنانه می‌تواند ابتدایی و مفید باشد. اما برای یادگیری دوخت نیم بوت چرم زنانه، به دانش پایه‌ای در زمینه دوخت چرم و استفاده از ابزارهای دوخت و سوراخکاری نیاز است. لذا ما پیشنهاد میکنیم حتما قبل از ثبت نام در این دوره: دوره های زیر را هم مشاهده کنید:

آموزش مقدماتی چرم دوزی

آموزش چرم دوزی با دست سری اول

آموزش اصول اولیه چرم دوزی از صفر تا صد

آموزش محصولات پایه چرم دوزی

نکات آموزشی دوره دوخت نیم بوت چرم زنانه

در آموزش دوخت نیم بوت چرم زنانه باید به نکات مهم زیر توجه شود:

1- مراحل برش و دوخت چرم را باید با دقت و بدون اشتباه انجام داد.

2- برای دوخت نیم بوت چرمی، بهتر است از ابزارهای مناسب برای دوخت چرم استفاده کرد.

3- بهتر است قبل از شروع دوخت، نقاط ضعف بوت چرمی مانند نقاط انعطاف و اتصالات را مورد بررسی قرار داد.

4- نوع طرح و اندازه مناسب برای بوت چرمی را باید بررسی کرد.

5- در هنگام دوخت نیم بوت چرمی به بالاترین سطح دقت و دقت خاصی باید داشته باشید.

6- استفاده از چسب چرمی مناسب و مناسب برای نیم بوت چرمی بسیار مهم است.

همچنین، برای دوخت نیم بوت چرم زنانه، به دانش پایه‌ای در زمینه دوخت چرم و استفاده از ابزارهای دوخت و سوراخکاری نیاز است و بهتر است از منابع معتبر و مربوطه برای آموزش استفاده کنید

در این دوره یاد خواهید گرفت که زیره مناسب برای دوخت نیم بوت چرم چیست؟

انتخاب زیره مناسب برای بوت یکی از مهمترین عوامل در تأثیر بر کیفیت و عمر مفید بوت است. برای شناخت زیره مناسب در دوخت بوت، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

مواد استفاده شده: زیره باید از مواد مرغوب و باکیفیتی ساخته شده باشد که در برابر رطوبت و سایر شرایط نامطلوب مقاوم باشد. برخی از مواد معمول شامل لاستیک، پلی‌یورتان و یا ترکیبی از آنها می‌باشند.

ضخامت زیره: ضخامت زیره باید به اندازه‌ی کافی باشد تا بوت را از زمین جدا کرده و آن را در برابر ضربه و سایر خطرات حفاظت کند. زیره‌های ضخیم تر برای بوت‌هایی که برای فعالیت‌های سنگین تر مورد استفاده قرار می‌گیرند، مناسب هستند.

الاستیسیته زیره: الاستیسیته زیره باید به اندازه‌ی کافی باشد تا در هنگام راه رفتن، شوک را جذب کند و از فشار زیاد بر روی پاها جلوگیری کند. زیره‌هایی با الاستیسیته مناسب، مناسب برای بوت‌هایی هستند که برای راه رفتن بیشتر استفاده می‌شوند.

الگوی زیره: الگوی زیره باید با بوت و سبک زندگی فردی که آن را استفاده می‌کند، همخوانی داشته باشد. برخی از الگوهای متداول شامل الگوهای صاف و یا گرد می‌باشند، اما الگوهای خاص‌تری هم وجود دارند که برای بوت های خاص طراحی شده اند.

ارسال دیدگاه
برای ارسال دیدگاه باید ابتدا عضو سامانه باشید.
ورود | ثبت نام
چند لحظه اجازه بده :)

برای ارسال نمونه کار باید فراگیر دوره باشید.
عضویت در خبرنامه با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و رویداد ها مطلع شوید.