لوگو سامانه
ثبت نام
دیدگاه فراگیران دوره
آموزش دوخت لباس دخترانه
بازگشت به دوره
نمونه کارها
بازگشت به دوره
جزئیات دوره

آموزش دوخت لباس دخترانه

نمونه ویدئو از دوره
مجازی
درباره جلسه
در این جلسه ابزارها و وسایل مورد نیاز خیاطی گفته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه نحوه اندازه گیری آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه الگو کشی پایه برای لباس کودک به شما آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه رسم الگوکشی آستین به صورت کلی به شما آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت سارافون همراه با الگو کشی آن پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه یک مدل تونیک دخترانه آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه یک مدل شومیز دخترانه همراه با الگو کشی و دوخت آن آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در ایت جلسه به دوخت دامن پیله دار همراه با الگو آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه دوخت شلوار خانگی آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه دوخت دامن تمام کلوش آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
مدل؛ شلوار راسته و شلوارتنگ و شلوار دمپا شلوار کمری دار و کمر کش و شلوار بی جیب و با جیب گشاد و شلوار بدون برش کلوش و با برش کلوش یک طبقه و دو طبقه شلوار برش دار چین دار کلوشی یک طبقه و دو طبقه

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳ ساعت

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این دوره به آموزش دوخت تونیک مجلسی که همراه با الگو کشی می باشد می پردازیم.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ ساعت

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش یک مدل شومیز یقه والان دار که همراه با الگو کشی آن می باشد

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت شومیز دخترانه و الگو کشی آن آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت مانتو دخترانه که همراه با الگو کشی می باشد پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت پیراهن پیله دار دخترونه پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت سارافون تک پیله دار که همراه با الگو کشی می باشد می پردازیم.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش یک مدل پیراهن دخترانه زیبا پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت سرهمی دخترانه همراه با الگو کشی آن پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت مانتو تونیکی همراه با الگوکشی آموزش داده شده است.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت مانتو کمر کلوش دکمه مخفی پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ ساعت

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت پیراهن چین دار پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه پیراهن مجلسی همراه با الگو کشی آن آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه دوخت پیراهن دخترانه همراه با الگوکشی آن آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه دوخت پیراهن کوتاه دخترانه که همراه با الگو کشی می باشد توضیح داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه دوخت پیراهن لباس عروس آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴ ساعت و ۲۵ دقیقه

محتوای جلسه

دوخت لباس برای خود، اعضای خانواده یا به عنوان حرفه، همیشه و با هر دوخت برای هر فردی هیجان و ذوق انجام دارد. اگر این خیاطی دوخت لباس بچگانه باشد این حس چند برابر می‌شود. با توجه به اندازه و جنس پارچه‌هایی که برای لباس بچگانه مناسب است، تا حدودی دوخت لباس بچگانه ساده‌تر می‌شود. والدین کودکان نیز با یادگیری تکنیک‌های دوخت لباس کودک، می‌توانند لباس‌های مختلفی را برای فرزندان خود بدوزند.

در این آموزش می‌خواهیم دوخت یک پیراهن دخترانه را آموزش بدهیم. این آموزش به سبکی خواهد بود که شما می‌توانید به مدل‌های دیگر پیراهن دخترانه نیز تعمیم دهید و با هر مدل و سبکی که مد نظرتان هست، یک پیراهن دخترانه بدوزید. نکات مربوط به دوخت این لباس با همه جزئیات آن آموزش داده می‌شود. ابتدا اندازه‌گیری اصولی آموزش داده می‌شود. سپس رسم الگوی لباس و در ادامه پیاده‌سازی و روی پارچه و برش آن و در نهایت دوخت و اتوکشی لباس، آموزش داده می‌شود. شما با دیدن این آموزش و تسلط روی نکات آن، می‌توانید به راحتی یک پیراهن دخترانه را با سلیقه و نظر خود، به صورت کامل بدوزید.

آموزش دوخت لباس بچه گانه برای چه کسانی مناسب است؟

دوره های مختلفی که در زمینه آموزش خیاطی لباس های بچه گانه وجود دارد، می تواند برای افراد مبتدی، حرفه ای و متوسط مناسب باشد. علاوه بر این حتی والدین هم می توانند با گذراندن دوره های ابتدایی دوخت لباس بچه گانه، از مزیت های این دوره ها و آموزش ها برای دوختن لباس هایی زیبا برای فرزندان شان استفاده کنند.

افرادی که به دنبال شروع یک کسب و کار حرفه ای هستند، می توانند با شروع دوره های آموزش دوخت لباس برای بچه ها، شانس موفق شدن شان در این بازار را چندین برابر کنند. این روز ها لباس های بچه گانه محبوبیت بسیار زیادی دارند و می توان گفت یکی از بهترین گزینه های آموزشی موجود است.

دلیل محبوبیت بالای آموزش دوخت لباس بچه گانه چیست؟

دوختن لباس های بچه گانه یکی از محبوب ترین گزینه ها بین هنرجویان مبتدی و خیاطان حرفه ای است. دلیل آن هم آزادی بالایی است که در دوخت این نوع وجود دارد. دست خیاط برای تخیل و ایده پردازی در دوختن لباس های بچه گانه بسیار باز است. لباس های بچه گانه آنقدر زیبا و دوست داشتنی هستند که می توانند هر کسی را به وجد بیاورند. حتی اگر کسی از خیاطی سر در نیاورد هم به همان اندازه می تواند با دیدن لباس های بچه گانه هیجان زده شود.

معیارهای یک دوره آموزشی خوب:

انتخاب دوره آموزش دوخت لباس دخترانه می‌تواند برای افرادی که به دنبال یادگیری این هنر هستند، تصمیم گیری سختی باشد. برای انتخاب بهترین دوره آموزش دوخت لباس دخترانه، باید به چند مورد توجه کرد:

سطح آموزشی: برای افرادی که برای اولین بار دوخت لباس را شروع می‌کنند، دوره‌های مقدماتی مناسب هستند، اما برای افراد با تجربه باید به دوره‌های پیشرفته تر توجه کرد.

دوره آموزش خیاطی آسان

محتوای دوره: در انتخاب دوره باید به محتوای آموزش دقت کنید و اطمینان حاصل کنید که محتوای دوره شامل آموزش تکنیک‌های دوخت اساسی و پیشرفته و نیز الگوهای لباس‌های مورد نظر شما می‌باشد.


استاد آموزش: انتخاب استاد آموزش بسیار مهم است، باید به مهارت های استاد و روش آموزش آنها توجه کرد و مطمئن شد که روش آموزش آنها برای شما مناسب است.

مدرس این دوره سرکار خانم عالمه تقوی که اساتید حرفه ای حوزه طراحی دوخت هستند که می توانید نمونه دوره های آموزشی ایشان را در زیر مشاهده کنید:

آموزش مانتودوزی برای افراد مبتدی

آموزش دوخت سارافون بچه گانه


هزینه: هزینه دوره‌های آموزش دوخت لباس دخترانه متفاوت است و باید به بودجه خود توجه کرده و دوره‌ای را انتخاب کنید که به صرفه باشد.

هزینه این دوره نسبت به دوره های مشابه مجازی و حضوری حداقل 50 درصد کمتر هست که فرصتی مناسب برای شما ایجاد کرده که بتوانید با حداقل هزینه بهترین کیفیت آموزشی را دریافت کنید.

در نهایت، انتخاب دوره آموزش دوخت لباس دخترانه بستگی به نیاز و تجربه شما دارد. با توجه به معیارهای فوق و مقایسه دوره‌های مختلف، می‌توانید بهترین تصمیم را برای خودتان بگیرید.


ارسال دیدگاه
برای ارسال دیدگاه باید ابتدا عضو سامانه باشید.
ورود | ثبت نام
چند لحظه اجازه بده :)

برای ارسال نمونه کار باید فراگیر دوره باشید.
عضویت در خبرنامه با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و رویداد ها مطلع شوید.